OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO UŽIVATELE MFIX

Úvod

 

Potřebujete najít někoho, kdo Vám zrekonstruuje koupelnu, pohlídá děti nebo třeba namasíruje záda? Zkuste naší aplikaci MFIX, která Vás spojí s těmi, kteří Vámi požadované služby poskytují, a vyberte si z té nejlepší nabídky, kterou Vám poskytovatelé učiní.
MFIX je aplikace propojující osoby, které potřebují zajistit téměř jakoukoliv záležitost, a osoby, které tuto záležitost zajistit dokážou. Přečtěte si následující obchodní podmínky, kterými se používání aplikace uživateli MFIX řídí, a zjistěte tak o naší aplikaci více.

 

1.  Definice pojmů

 

1.1. MFIX – aplikace MFIX prostřednictvím které je zprostředkováván kontakt mezi Poskytovatelem a Uživatelem za účelem uzavření Smlouvy s Poskytovatelem.

1.2. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba poptávající poskytnutí určité služby od Poskytovatelů (Služby Poskytovatele) prostřednictvím MFIX.

1.3. Obchodní podmínky – tyto podmínky používání MFIX, jež jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 OZ.

1.4. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.5. Poptávka - poptávka Služeb Poskytovatele učiněná Uživatelem v MFIX.

1.6. Poskytovatel – fyzická osoba nebo právnická osoba poskytující určité služby (Služby Poskytovatele) na území České republiky, která je zaregistrovaná v MFIX.

1.7. Profil Uživatele - souhrn informací o Uživateli registrovaném v MFIX.

1.8. Profil Poskytovatele – souhrn informací o Poskytovateli registrovaném v MFIX.

1.9. M2C – společnost Mark2 Corporation MFIX s.r.o., IČO 081 80 491, se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 314325, která je provozovatelem MFIX.

1.10. Registrace Uživatele – proces registrování a vytvoření Profilu Uživatele v MFIX.

1.11. Služby Poskytovatele – služby, které prostřednictvím MFIX Poskytovatel nabízí Uživateli.

1.12. Služby M2C - služby, které prostřednictvím MFIX M2C nabízí a poskytuje Uživateli.

1.13. Smlouva s Poskytovatelem – smlouva o poskytování služeb Poskytovatele, kterou uzavírá Poskytovatel s Uživatelem.

1.14. Smlouva s M2C – smlouva o poskytování služeb M2C uzavřená mezi M2C a Uživatelem.

1.15. Smluvní strany – M2C a Uživatel.

1.16. Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2.  Úvodní ustanovení

 

2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky používání MFIX jakož i vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé ze Smlouvy s M2C a jsou nedílnou součástí Smlouvy s M2C.

2.2. M2C se zavazuje poskytovat Uživateli Služby M2C prostřednictvím MFIX v mezích a rozsahu, jak je specifikováno níže, a Uživatel se zavazuje užívat Služby M2C v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

 

3.  Služby M2C

 

3.1. M2C prostřednictvím MFIX poskytuje on-line platformu, přes kterou mohou Poskytovatelé propagovat, inzerovat, prodávat a nabízet Služby Poskytovatele a přes kterou mohou Uživatelé nacházet, vyhledávat, poptávat, zakoupit nebo zaplatit za Služby Poskytovatele.

3.2. Služby M2C jsou následující:

a)  Provozování a administrace MFIX;

b) Správa databáze Uživatelů a databáze Poskytovatelů;

c)  Zveřejňování Profilů Uživatelů a Profilů Poskytovatelů;

d) Zprostředkování kontaktu Uživatele a Poskytovatele.

3.3. M2C jedná výhradně jako zprostředkovatel kontaktu mezi Uživatelem a Poskytovatelem a v případě, že Uživateli v návaznosti na zprostředkování takového kontaktu budou poskytnuty Služby Poskytovatele, vstupuje tímto Uživatel do přímého smluvního vztahu s Poskytovatelem.

3.4. Při poskytování Služeb M2C jsou zveřejňovány informace, které jsou založeny na informacích poskytnutých Uživateli a/nebo Poskytovateli. Uživatelé a/nebo Poskytovatelé jsou plně odpovědní za pravdivost a zákonnost informací vkládaných do MFIX.

 

4. Služby Poskytovatele

 

Službami Poskytovatele se rozumí veškeré služby, které Poskytovatel prostřednictvím MFIX nabízí.

4.1. Služby Poskytovatele jsou Uživateli poskytovány na základě Smlouvy s Poskytovatelem, za jejíž obsah nenese M2C žádnou odpovědnost.

4.2. Poskytovatel vykonává Služby Poskytovatele na vlastní odpovědnost a nebezpečí a s plným vědomím všech rizik, které s poskytováním Služeb Poskytovatele souvisejí.

 

5.  Registrace Uživatele

 

5.1. Registrací Uživatele prostřednictvím elektronického registračního formuláře umístěného v MFIX Uživatel přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a souhlasí s nimi; uvedené Uživatel potvrzuje zaškrtnutím příslušného pole v elektronickém registračním formuláři.

5.2. Provedením Registrace Uživatele dochází k uzavření Smlouvy s M2C.

5.3. Smlouvu s M2C mohou uzavřít pouze plně svéprávné fyzické osoby (i OSVČ) nebo právnické osoby.

5.4. Při Registraci Uživatele je Uživatel povinen uvést:

a)  Jméno a příjmení, popř. obchodní firmu;

b) Datum narození v případě, že je Uživatel fyzická osoba;

c)  Adresu bydliště, popř. sídla;

d) IČO Uživatele, jedná-li se o podnikatele, a je-li plátcem DPH, i jeho DIČ;

e) Emailovou adresu;

f) Telefonní kontakt.

 

5.5. Při Registraci Uživatele je dále Uživatel oprávněn vložit svou fotografii.

5.6. Uživatel je při Registraci Uživatele a dále po celou dobu trvání Smlouvy s M2C povinen uvádět v MFIX pouze pravdivé, přesné a úplné informace a v případě jejich změny je aktualizovat bez zbytečného odkladu. Uživatel není oprávněn uvádět informace, které jsou zavádějící, matoucí, porušují práva jiných osob, jsou pobuřující či v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy. V případě, že uvedená povinnost nebude ze strany Uživatele dodržena, je M2C oprávněno zrušit Profil Uživatele.

5.7. Uživatel uvedením informací souhlasí s jejich zveřejněním na MFIX. Na veřejně přístupném Profilu Uživatele bude zveřejněno pouze křestní jméno Uživatele, popř. jeho obchodní firma, a dále jeho fotografie v případě, že jí Uživatel do MFIX vloží.

 

6.  Cena a platební podmínky

 

6.1. Služby Mark2 Corporation MFIX s.r.o. poskytuje MFIX Uživateli zdarma.

6.2. Služby Poskytovatele jsou Poskytovatelem poskytovány za podmínek a cenu, které si Uživatel s Poskytovatelem sjedná.

 

7. Zprostředkování kontaktu

 

7.1. Uživatel prostřednictvím MFIX učiní Poptávku Služeb Poskytovatele. Při zadání Poptávky Uživatel vyplní údaje o Službě Poskytovatele, kterou potřebuje zajistit:

a)  Název Poptávky, tedy jaké Služby Poskytovatele Uživatel požaduje;

b) Kategorie požadovaných Služeb Poskytovatele;

c)  Datum realizace požadované Služby Poskytovatele;

d) Adresu, na které Službu Poskytovatele požaduje;

e) Další specifikaci požadované Služby (dobrovolné).

Při zadávání Poptávky může Uživatel vložit k Poptávce i fotografie, které blíže identifikují danou Poptávku.

7.2. Poptávka je zadána a zveřejněna na MFIX jejím odesláním, a to včetně údajů o Poptávce a kontaktních údajů Uživatele dle výběru Uživatele. Jméno/obchodní firma Uživatele jsou zveřejněny vždy.

7.3. Jakýkoliv Poskytovatel, který má zájem o poskytnutí Služby Poskytovatele dle Poptávky, může prostřednictvím MFIX, případně na základě zveřejněných kontaktů u Poptávky, kontaktovat příslušného Uživatele.

7.4. V případě, že na základě zprostředkování kontaktu Poskytovatele a Uživatele v MFIX uzavřou Poskytovatel 7.4. a Uživatel Smlouvu s Poskytovatelem, na základě které poskytne Poskytovatel Uživateli Služby Poskytovatele, jsou tyto Služby Poskytovatele Poskytovatelem poskytovány za podmínek a za cenu, které si Uživatel s Poskytovatelem sjednají.

7.5. V případě, že Uživatel a Poskytovatel uzavřou Smlouvu s Poskytovatel, je Uživatel povinen změnit stav Poptávky na „objednáno“.

7.6. Po poskytnutí Služeb Poskytovatele na základě uzavřené Smlouvy s Poskytovatelem je Poskytovatel povinen změnit stav Poptávky na „realizováno“.

7.7. Po poskytnutí Služeb Poskytovatele na základě zprostředkování kontaktu prostřednictvím MFIX a po potvrzení takového poskytnutí Služeb Poskytovatele Poskytovatelem v MFIX je Uživatel oprávněn hodnotit Poskytovatele a jím poskytnuté Služby Poskytovatele na MFIX, a to prostřednictvím tzv. bodového (hvězdičkového) systému.

7.8. Po uplynutí data realizace požadované Služby Poskytovatele zadaného v Poptávce není Poptávka již nadále v MFIX veřejně viditelná.

 

8.  Zrušení Poptávky, Nabídky, Objednávky, Reklamace

 

8.1. Uživatel nesmí pozměňovat obsah MFIX ani do něj jakkoli jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.

8.2. Uživatel není oprávněn vkládat do MFIX takové informace, komentáře nebo fotografie, které jsou zavádějící, matoucí, porušují práva jiných osob, jsou pobuřující či v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy.

 

9.  Práva a povinnosti M2C

 

9.1. M2C je oprávněno zablokovat nebo zrušit Profil Uživatele, jakož i jeho Poptávku, v případě, že zjistí porušení povinností Uživatele stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

9.2. M2C je oprávněno zablokovat nebo zrušit Profil Uživatele, jakož i jeho Poptávku, v případě, že bude jakkoliv v rozporu se smyslem Obchodních podmínek, zejména pak pokud bude bez předchozího souhlasu M2C obsahovat reklamní sdělení, odkazy či jiné reklamní odkazy na jiné ekonomické subjekty, a dále pokud bude obsahovat jakékoliv informace, které porušují práva jiných osob, jsou pobuřující, v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy, podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo jejich přesvědčení, dále které obsahují erotický, pornografický či jiný obsah, anebo umožňují přístup k takovému obsahu nebo které obsahují jiný nezákonný a/nebo nemorální obs

9.3. M2C je oprávněno kontrolovat dodržování povinností Uživatele stanovených v Obchodních podmínkách.

 

10. Odpovědnost M2C

 

10.1. M2C nenese žádnou odpovědnost za:

a)  Služby Poskytovatele poskytované Poskytovatelem na základě Smlouvy s Poskytovatelem.

b) obsah Poptávek zveřejněných na MFIX.

c)  jakoukoli škodu způsobenou Poskytovatelem a/nebo Uživatelem při poskytování Služeb Poskytovatele.

d) obsah Smlouvy s Poskytovatelem, když je tento určen výhradně dohodou mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

10.2. M2C nijak neručí za kvalitu Služeb Poskytovatele poskytovaných Poskytovatelem bez ohledu na skutečnost, že Poskytovatelé mohou obdržet od ostatních Uživatelů pozitivní či negativní hodnocení.

10.3. M2C není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k Poskytovatelům a neodpovídá za plnění jejich povinností ve vztahu k Uživatelům.

10.5. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že M2C neposkytuje ohledně poskytování Služeb M2C a/nebo MFIX žádné záruky. Uživatel toto akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb M2C a/nebo MFIX.

 

11. Zrušení Profilu Uživatele

 

11.1. Smlouva s M2C se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne jejího sjednání mezi Smluvními stranami.

11.2. Uživatel má právo bez udání důvodu zrušit svůj Profil Uživatele na MFIX, není-li dále stanoveno jinak, prostřednictvím elektronického formuláře dostupného v MFIX. M2C je oprávněno zrušit Profil Uživatele v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Okamžikem zrušení Profilu Uživatele dochází k ukončení Smlouvy s M2C.

 

12. Informace pro spotřebitele

 

12.1. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ je oprávněn odstoupit od Smlouvy s M2C v souladu s příslušnými ustanoveními OZ, a to i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy s M2C. V případě, že Služby M2C byly poskytnuty na základě výslovného souhlasu Uživatele před uplynutím lhůty k odstoupení, je podle ust. § 1837 písm. a) OZ právo na odstoupení Uživatele bez udání důvodu vyloučeno.

12.2. Uživatel uplatní své právo na odstoupení od Smlouvy s M2C jasným a srozumitelným prohlášením, které musí obsahovat jméno a příjmení, adresu a emailovou adresu, učiněným elektronickou poštou, a to jeho zasláním na emailovou adresu: help@m-fix.eu.

12.3. K odstoupení od smlouvy je ze strany Uživatele možné využít formulář, který je přílohou těchto Obchodních podmínek.

12.4. M2C tímto Uživatele ve smyslu ust. § 14 Zákona o ochraně spotřebitele informuje, že v případě sporu mezi M2C a Uživatelem, který se nepodařilo urovnat přímo, je možné spor řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zejména u České obchodní inspekce (internetové stránky: www.coi.cz), případně u jiných subjektů, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více o mimosoudním řešením spotřebitelských sporů viz: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Zákonnou úpravu lze nalézt zejména v ust. §20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Další možností mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je on-line platforma zřízená Evropskou komisí, která je dostupná na internetových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS, kdy takové mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je upraveno zejména v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

 

13. Práva duševního vlastnictví

 

13.1. Pokud není uvedeno jinak, software užívaný na platformě MFIX a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací v MFIX jsou vlastněny M2C, dodavateli a/nebo Poskytovateli Služeb.

13.2. M2C je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů (vyplývajících z duševního vlastnictví), vzhledu a uživatelského aspektu včetně infrastruktury platformy, kde je MFIX k dispozici. S ohledem na uvedené není Uživatel oprávněn bez výslovného svolení v písemné podobě kopírovat, provádět web-scraping, vytvářet odkazy, publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat, sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah nebo značku.

 

14. Závěrečná ustanovení

 

14.1. M2C je oprávněno kdykoliv přestat provozovat MFIX a MFIX zrušit.

14.2. M2C je oprávněno jednostranně měnit znění Obchodních podmínek. V případě změny Obchodních podmínek je M2C o takové změně povinno Uživatele informovat alespoň čtrnáct (14) dnů přede dnem účinnosti takové změny. M2C bude Uživatele informovat prostřednictvím jeho emailu a/nebo uživatelského účtu na MFIX. K účinnosti Obchodních podmínek ve vztahu ke konkrétnímu Uživateli dochází pouze, pokud Uživatel vyslovil s takovou změnou souhlas. Za souhlas ze strany Uživatele se považuje i pokračování v používání MFIX a/nebo Služeb M2C i po datu stanovené účinnosti změny Obchodních podmínek. Pokud se změnou Obchodních podmínek Uživatel nesouhlasí, má právo vyjádřit svůj nesouhlas se změnou Obchodních podmínek; v takovém případě bude Profil Uživatele zrušen v den předcházející účinnosti změny Obchodních podmínek. V případě zrušení Profilu Uživatele z těchto důvodů budou veškeré jeho aktivní Poptávky a Objednávky zrušeny; Cena zaplacená za Objednávku, která nebyla ke dni zrušení Profilu Uživatele realizována, bude Uživateli vrácena na bankovní účet Uživatele, který Uživatel sdělí M2C.

14.3. Smluvní vztah mezi M2C a Uživatelem se bude řídit a všechny jeho podmínky budou vykládány v souladu s českým právem.

14.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré záležitosti týkající se smluvních vztahů budou navzájem konzultovat tak, aby vzájemně předešly možným sporům a nedošlo k ohrožení oprávněných zájmů ani jedné ze Smluvních stran, případně škodním následkům.

14.5. Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti se smluvním vztahem, jenž se řídí těmito Obchodními podmínkami, se Smluvní strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li takové dohody nalezeno, bude sporná věc předložena kteroukoliv ze smluvních stran k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.

14.6. Pokud jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. M2C v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

 

 

Příloha č. 1 obchodních podmínek MFIX

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:            Mark2 Corporation MFIX s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3

email: info@m-fix.eu

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb

 

 

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

 

Adresa:

 

Email:

 

 

Datum:

 

 

 

Podpis spotřebitele (pouze, pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB NA MFIX

Úvod

 

Nabízíte služby, jako jsou např. stavební práce, hlídaní dětí nebo masáže? Zkuste naší aplikaci MFIX, která Vás propojí s těmi, kteří Vámi poskytované služby poptávají, a učiňte jim nabídku.

MFIX je aplikace propojující osoby, které nabízejí své služby s lidmi, které tyto služby poptávají. Přečtěte si následující obchodní podmínky, kterými se používání aplikace poskytovateli služeb MFIX řídí, a zjistěte tak o naší aplikaci více.

 

1.  Definice pojmů

 

1.1. MFIX – aplikace MFIX prostřednictvím které je zprostředkováván kontakt mezi Poskytovatelem a Uživatelem za účelem uzavření Smlouvy s Uživatelem.

1.2. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba poptávající poskytnutí určité služby od Poskytovatelů (Služby Poskytovatele) prostřednictvím MFIX.

1.3. Obchodní podmínky – tyto podmínky používání MFIX, jež jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 OZ.

1.4. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.5. Poptávka - poptávka Služeb Poskytovatele učiněná Uživatelem v MFIX.

1.6. Poskytovatel – fyzická osoba nebo právnická osoba poskytující určité služby (Služby Poskytovatele) na území České republiky, která je zaregistrovaná v MFIX.

1.7. Profil Uživatele - souhrn informací o Uživateli registrovaném v MFIX.

1.8. Profil Poskytovatele – souhrn informací o Poskytovateli registrovaném v MFIX.

1.9. M2C – společnost Mark2 Corporation MFIX s.r.o., IČO 081 80 491, se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 314325, která je provozovatelem MFIX.

1.10. Registrace Poskytovatele – proces registrování a vytvoření Profilu Poskytovatele v MFIX.

1.11. Služby Poskytovatele – služby, které Poskytovatel nabízí Uživateli.

1.12. Služby M2C - služby, které prostřednictvím MFIX M2C nabízí a poskytuje Poskytovateli.

1.13. Smlouva s M2C – smlouva o poskytování služeb M2C uzavřená mezi M2C a Poskytovatelem.

1.14. Smlouva s Uživatelem – smlouva o poskytování služeb Poskytovatele, kterou uzavírá Poskytovatel s Uživatelem.

1.15. Smluvní strany – M2C a Poskytovatel.

1.16. Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2.  Úvodní ustanovení

 

2.1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky používání MFIX jakož i vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé ze Smlouvy s M2C a jsou nedílnou součástí Smlouvy s M2C.

2.2. M2C se zavazuje poskytovat Poskytovateli Služby M2C prostřednictvím MFIX v mezích a rozsahu, jak je specifikováno níže, a Poskytovatel se zavazuje užívat Služby M2C v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

 

3.  Služby M2C

 

3.1. M2C prostřednictvím MFIX poskytuje on-line platformu, přes kterou mohou Poskytovatelé propagovat, inzerovat a nabízet Služby Poskytovatele a přes kterou mohou Uživatelé nacházet, vyhledávat či poptávat Služby Poskytovatele.

3.2. Služby M2C jsou následující:

a)  Provozování a administrace MFIX;

b) Správa databáze Uživatelů a databáze Poskytovatelů;

c)  Zveřejňování Profilů Uživatelů a Profilů Poskytovatelů;

d) Zprostředkování kontaktu Poskytovatele a Uživatele.

 

3.3. M2C jedná výhradně jako zprostředkovatel kontaktu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a v případě, že Poskytovatel v návaznosti na zprostředkování takového kontaktu poskytne Služby Poskytovatele Uživateli, vstupuje tímto Poskytovatel do přímého smluvního vztahu s Uživatelem.

3.4. Při poskytování Služeb M2C jsou zveřejňovány informace, které jsou založeny na informacích poskytnutých Uživateli a/nebo Poskytovateli. Uživatelé a/nebo Poskytovatelé jsou plně odpovědní za pravdivost a zákonnost informací vkládaných do MFIX.

 

4.  Služby Poskytovatele

 

4.1. Službami Poskytovatele se rozumí veškeré služby, které Poskytovatel prostřednictvím MFIX nabízí.

4.2. Poskytovatel je oprávněn na MFIX nabízet pouze takové služby, k jejichž poskytování splňuje všechny podmínky stanovené závaznými právními předpisy.

4.3. Služby Poskytovatele jsou Uživateli poskytovány na základě Smlouvy s Uživatelem, za jejíž obsah nenese M2C žádnou odpovědnost.

4.4. Poskytovatel vykonává Služby Poskytovatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí a s plným vědomím všech rizik, které s poskytováním Služeb Poskytovatele souvisejí.

 

5.  Registrace Poskytovatele

 

5.1. Registrací Poskytovatele prostřednictvím elektronického registračního formuláře umístěného v MFIX Poskytovatel přistupuje k těmto Obchodním podmínkám a souhlasí s nimi; uvedené Poskytovatel potvrzuje zaškrtnutím příslušeného pole v elektronickém registračním formuláři.

5.2. Provedením Registrace Poskytovatele dochází k uzavření Smlouvy s M2C.

5.3. Smlouvu s M2C mohou uzavřít pouze bezúhonné fyzické osoby plně svéprávné nebo právnické osoby, přičemž Poskytovatel musí splňovat veškeré podmínky stanovené závaznými právními předpisy pro poskytování Služeb Poskytovatele, které Poskytovatel bude prostřednictvím MFIX nabízet.

5.4. V případě, že je Poskytovatel osoba samostatně výdělečně činná nebo se jedná o právnickou osobu, uzavírá Smlouvu s M2C jako osoba, která je podnikatelem nebo je za podnikatele považována ve smyslu ust. § 420 a násl. OZ.

5.5. Při Registraci Poskytovatele je Poskytovatel povinen uvést identifikační údaje o své osobě:

a) Jméno a příjmení, popř. obchodní firmu právnické osoby;

b) Adresu bydliště, popř. sídla;

c) Datum narození a rodné číslo v případě, že je Poskytovatel fyzická osoba;

d) IČO Poskytovatele, jedná-li se o podnikatele, a je-li plátcem DPH, i jeho DIČ;

e) Emailovou adresu;

f) Telefonní kontakt;

 

5.6. Při Registraci Poskytovatele je Poskytovatel dále oprávněn uvést další údaje, jako jsou např.:

a) Fotografie Poskytovatele;

b) Další relevantní skutečnosti.

5.7. Poskytovatel je při Registraci Poskytovatele a dále po celou dobu trvání Smlouvy s M2C povinen uvádět v MFIX pouze pravdivé, přesné a úplné informace a v případě jejich změny je aktualizovat bez zbytečného odkladu. Poskytovatel není oprávněn uvádět informace, které jsou zavádějící, matoucí, porušují práva jiných osob, jsou pobuřující či v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy. V případě, že uvedená povinnost nebude ze strany Poskytovatele dodržena, je M2C oprávněno zrušit Profil Poskytovatele.

5.8. Poskytovatel uvedením informací souhlasí s jejich zveřejněním na MFIX.

 

6.  Provize a platební podmínky

 

6.1. Služby Mark2 Corporation MFIX s.r.o. poskytuje MFIX Poskytovateli zdarma

 

7.  Zprostředkování kontaktu

 

7.1. Uživatel prostřednictvím MFIX učiní Poptávku Služeb Poskytovatele, která je po jejím zveřejnění viditelná všem Poskytovatelům.

7.2. Jakýkoliv Poskytovatel, který má zájem o poskytnutí Služby Poskytovatele dle Poptávky, může prostřednictvím MFIX, případně na základě zveřejněných kontaktů u Poptávky, kontaktovat příslušného Uživatele za účelem nabídky jeho Služeb Poskytovatele.

7.3. V případě, že na základě zprostředkování kontaktu Poskytovatele a Uživatele v MFIX uzavřou Poskytovatel a Uživatel Smlouvu s Uživatelem, na základě které poskytne Poskytovatel Uživateli Služby Poskytovatele, jsou tyto Služby Poskytovatele Poskytovatelem poskytovány za podmínek a za cenu, které si Uživatel s Poskytovatelem sjednají.

7.4. V případě, že Uživatel a Poskytovatel uzavřou Smlouvu s Poskytovatel, je Uživatel povinen změnit stav Poptávky na „objednáno“.

7.5. Po poskytnutí Služeb Poskytovatele na základě uzavřené Smlouvy s Poskytovatelem je Poskytovatel povinen změnit stav Poptávky na „realizováno“.

7.6. Po poskytnutí Služeb Poskytovatele na základě zprostředkování kontaktu prostřednictvím MFIX a po potvrzení takového poskytnutí Služeb Poskytovatele Poskytovatelem v MFIX je Uživatel oprávněn hodnotit Poskytovatele a jím poskytnuté Služby Poskytovatele na MFIX, a to prostřednictvím tzv. bodového (hvězdičkového) systému.

 

8.  Práva a povinnosti M2C

 

8.1. M2C je oprávněno zablokovat nebo zrušit Profil Poskytovatele v případě, že zjistí porušení povinností Poskytovatele stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

8.2. M2C je oprávněno zablokovat nebo zrušit Profil Poskytovatele v případě, že bude bez předchozího souhlasu MFIX obsahovat reklamní sdělení, odkazy či jiné reklamní odkazy na jiné ekonomické subjekty.

8.3. M2C je oprávněno kontrolovat dodržování povinností Poskytovatele stanovených v Obchodních podmínkách.

 

9.  Zrušení Poptávky, Nabídky, Objednávky, Reklamace

 

9.1. Uživatel je před učiněním závazné Objednávky oprávněn Poptávku kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu. V případě, že Poskytovatel k takto zrušené Poptávce již učinil Nabídku, bude o zrušení Poptávky informován prostřednictvím upozornění v MFIX.

9.2. Poskytovatel je oprávněn před učiněním závazné Objednávky jeho Nabídky Uživatelem kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu.

9.3. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit závaznou Objednávku. V takovém případě musí Uživatel uvést důvod zrušení Objednávky. O takovém zrušení Objednávky bude Poskytovatel informován prostřednictvím upozornění v MFIX.

9.4. Poskytovatel je oprávněn zrušit Nabídku, která byla závazně přijata Uživatelem. V takovém případě musí Poskytovatel uvést důvod zrušení Nabídky.

9.5. V případě, že Uživatel učinil Objednávku u Poskytovatele a Profil Uživatele bude zrušen před realizací Objednávky, bude Objednávka automaticky zrušena. O zrušení Objednávky bude Poskytovatel informován prostřednictvím upozornění v aplikaci MFIX.

9.6. V případě, že Uživatel učinil Objednávku o Poskytovatele a Profil Poskytovatele bude zrušen před realizací Objednávky, bude Objednávka automaticky zrušena.

9.7. V případě, že je Uživatelem MFIX zadáno prohlášení o nikoliv řádném poskytnutí služby ze strany Poskytovatele, vydá MFIX stanovisko, zda vznikl nárok Poskytovatele na odměnu v případně v jaké výši. Je-li reklamace Uživatele zjevně bezdůvodná, provede zúčtování odměny Poskytovateli v případě, že k tomu byl pověřen.

 

10. Práva a povinnosti Poskytovatele

 

10.1. Poskytovatel je povinen mít veškerá oprávnění a povolení potřebná pro výkon Služeb Poskytovatele a vykonávat svou činnost v souladu s platnými právními předpisy, a to po celou dobu trvání Smlouvy s M2C.

10.2. Poskytovatel je povinen být plně způsobilý k poskytování Služeb Poskytovatele, které na MFIX nabízí:

a)  mít veškerá potřebná oprávnění či povolení potřebná pro provozování nabízené činnosti (poskytování nabízených Služeb Poskytovatele) v souladu s platnými právními předpisy;

b) disponovat dostatečnými znalostmi a zkušenostmi pro poskytování nabízených Služeb Poskytovatele;

c)  vykonávat činnosti v rámci nabízených Služeb Poskytovatele v souladu s platnými právními předpisy.

10.3. Poskytovatel je povinen podávat konkrétní Nabídky výhradně prostřednictvím MFIX. Poskytovatel tak není oprávněn kontaktovat Uživatele za účelem podání Nabídky jiným způsobem než prostřednictvím MFIX.

10.4. Poskytovatel je povinen jednat vždy v souladu s právy a oprávněnými zájmy M2C.

10.5. Poskytovatel není oprávněn pozměňovat obsah MFIX ani do něj jakkoli jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Poskytovatelích nebo Uživatelích.

10.6. Poskytovatel není oprávněn vkládat do MFIX takové informace, komentáře nebo fotografie, které jsou zavádějící, matoucí, porušují práva jiných osob, jsou pobuřující či v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy.

 

11. Práva a povinnosti M2C

 

11.1. M2C je oprávněno nezveřejnit, zablokovat nebo zrušit Profil Poskytovatele, jakož i jeho Nabídku, v případě, že zjistí porušení povinností Poskytovatele stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

11.2. M2C je oprávněno nezveřejnit, zablokovat nebo zrušit Profil Poskytovatele, jakož i jeho Nabídku, v případě, že bude bez předchozího souhlasu MFIX obsahovat reklamní sdělení, odkazy či jiné reklamní odkazy na jiné ekonomické subjekty.

11.3. M2C je oprávněno kontrolovat dodržování povinností Poskytovatele stanovených v Obchodních podmínkách.

 

12. Odpovědnost M2C

 

12.1. M2C nenese žádnou odpovědnost za:

a)  Služby Poskytovatele poskytované Poskytovatelem na základě Smlouvy s Uživatelem.

b) obsah Poptávek a/nebo Nabídek zveřejněných na MFIX.

c)  jakoukoli škodu způsobenou Poskytovatelem a/nebo Uživatelem při poskytování Služeb Poskytovatele.

d) stanovení Ceny za Služby Poskytovatele, když je tato stanovena výhradně rozhodnutím Poskytovatele.

12.2. M2C nijak neručí za kvalitu Služeb Poskytovatele poskytovaných Poskytovatelem bez ohledu na skutečnost, že Poskytovatelé mohou obdržet od ostatních Uživatelů pozitivní či negativní hodnocení.

12.3. M2C není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k Poskytovatelům a neodpovídá za plnění jejich povinností ve vztahu k Uživatelům.

12.4. Poskytovatel prohlašuje, že bere na vědomí, že M2C neposkytuje ohledně poskytování Služeb M2C a/nebo MFIX žádné záruky. Poskytovatel toto akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb M2C a/nebo MFIX.

 

13. Zrušení Profilu Poskytovatele

 

13.1. Smlouva s M2C se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne jejího sjednání mezi Smluvními stranami.

13.2. Poskytovatel má právo bez udání důvodu zrušit svůj Profil Poskytovatele na MFIX, není-li dále stanoveno jinak, prostřednictvím elektronického formuláře dostupného v MFIX. M2C je oprávněno zrušit Profil Poskytovatele v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Okamžikem zrušení Profilu Poskytovatele dochází k ukončení Smlouvy s M2C.

13.3. Poskytovatel není oprávněn zrušit Profil Poskytovatele v době, kdy učinil Nabídku, příp. kdy byla jeho Nabídka Uživatelem přijata a byla tak učiněna závazná Objednávka, která je aktivní (tedy k jejž realizaci ještě nedošlo, ačkoliv nebyla zrušena).

 

14. Informace pro spotřebitele

 

14.1. Poskytovatel, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ je oprávněn odstoupit od Smlouvy s M2C v souladu s příslušnými ustanoveními OZ, a to i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy s M2C. V případě, že Služby M2C byly poskytnuty na základě výslovného souhlasu Poskytovatele před uplynutím lhůty k odstoupení, je podle ust. § 1837 písm. a) OZ právo na odstoupení Poskytovatele bez udání důvodu vyloučeno.

14.2. Poskytovatel uplatní své právo na odstoupení od Smlouvy s M2C jasným a srozumitelným prohlášením, které musí obsahovat jméno a příjmení, adresu a emailovou adresu, učiněným elektronickou poštou, a to jeho zasláním na emailovou adresu: help@m-fix.eu.

14.3. K odstoupení od Smlouvy s M2C je ze strany Poskytovatele možné využít formulář, který je přílohou těchto Obchodních podmínek.

14.4. M2C tímto Poskytovatele ve smyslu ust. § 14 Zákona o ochraně spotřebitele informuje, že v případě sporu mezi M2C a Poskytovatelem, který se nepodařilo urovnat přímo, je možné spor řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zejména u České obchodní inspekce (internetové stránky: www.coi.cz), případně u jiných subjektů, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více o mimosoudním řešením spotřebitelských sporů viz: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Zákonnou úpravu lze nalézt zejména v ust. §20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Další možností mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je on-line platforma zřízená Evropskou komisí, která je dostupná na internetových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS, kdy takové mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je upraveno zejména v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

 

15. Práva duševního vlastnictví

 

15.1. Pokud není uvedeno jinak, software užívaný na platformě MFIX a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací v MFIX jsou vlastněny M2C, dodavateli a/nebo Poskytovateli Služeb.

15.2. M2C je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů (vyplývajících z duševního vlastnictví), vzhledu a uživatelského aspektu včetně infrastruktury platformy, kde je MFIX k dispozici. S ohledem na uvedené není Poskytovatel oprávněn bez výslovného svolení v písemné podobě kopírovat, provádět web-scraping, vytvářet odkazy, publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat, sdílet nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah nebo značku.

 

16. Závěrečná ustanovení

 

16.1. M2C je oprávněno kdykoliv přestat provozovat MFIX a MFIX zrušit.

16.2. M2C je oprávněno jednostranně měnit znění Obchodních podmínek. V případě změny Obchodních podmínek je M2C o takové změně povinno Poskytovatele informovat alespoň čtrnáct (14) dnů přede dnem účinnosti takové změny. M2C bude Poskytovatele informovat prostřednictvím jeho emailu a/nebo uživatelského účtu na MFIX. K účinnosti Obchodních podmínek ve vztahu ke konkrétnímu Poskytovateli dochází pouze, pokud Poskytovatel vyslovil s takovou změnou souhlas. Za souhlas ze strany Poskytovatele se považuje i pokračování v používání MFIX a/nebo Služeb M2C i po datu stanovené účinnosti změny Obchodních podmínek. Pokud se změnou Obchodních podmínek Poskytovatel nesouhlasí, má právo vyjádřit svůj nesouhlas se změnou Obchodních podmínek; v takovém případě bude Profil Poskytovatele zrušen v den předcházející účinnosti změny Obchodních podmínek.

16.3. Smluvní vztah mezi M2C a Poskytovatelem se bude řídit a všechny jeho podmínky budou vykládány v souladu s českým právem.

16.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré záležitosti týkající se smluvních vztahů budou navzájem konzultovat tak, aby vzájemně předešly možným sporům a nedošlo k ohrožení oprávněných zájmů ani jedné ze Smluvních stran, případně škodním následkům.

16.5. Jakékoliv spory, jež vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti se smluvním vztahem, jenž se řídí těmito Obchodními podmínkami, se Smluvní strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li takové dohody nalezeno, bude sporná věc předložena kteroukoliv ze smluvních stran k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.

16.6. Pokud jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. M2C v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

 

Příloha č. 1 obchodních podmínek MFIX

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:            Mark2 Corporation MFIX s.r.o., se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3

email: info@m-fix.eu

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb

 

 

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

 

Adresa:

 

Email:

 

 

Datum:

 

 

 

Podpis spotřebitele (pouze, pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod
Vážení uživatelé aplikace MFIX, děkujeme Vám za Váš zájem o naši činnost a služby. Pro zajištění vaší plné informovanosti si vám dovolujeme sdělit následující informace ohledně osobních údajů které jsou při užívání naší aplikace MFIX zpracovávány, vč. účelu, způsobu, doby zpracování a dalších.

Základní informace o zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů zpracovávaných ve spojitosti s užíváním aplikace MFIX jsme my, společnost Mark2 Corporation MFIX s.r.o., IČO 081 80 491, se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 314325.

Kontaktovat nás můžete na adrese našeho sídla, nebo na emailu: info@m-fix.eu

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, a to GRA & PA s.r.o., IČ 251 96 782, se sídlem Bílkova 2939, 390 02 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8975, dpo@gra-pa.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Když užíváte naší aplikaci MFIX, naše webové servery dočasně uloží data připojení dotazujícího se zařízení. V takovém případě evidujeme z provozního hlediska aplikace MFIX zejména následující údaje:

V případech zpracování pomocí dalších webových nástrojů mohou být zpracovávány i jiné údaje; jejich rozsah je pak specifikován u jednotlivých informací k webovému nástroji.
Další údaje nejsou zaznamenávány, pokud nám je neposkytnete prostřednictvím některého z formulářů umístěných v aplikaci MFIX.

V případě, že využijete některý z našich formulářů umístěných v aplikaci (např. pro registraci uživatele nebo poskytovatele služeb), zaznamenáváme a zpracováváme údaje, které nám prostřednictvím formuláře sdělíte. Jedná zejména o následující údaje:

Dále při využívání MFIX vznikají další údaje, a/nebo nám další údaje sami poskytnete, kterými mohou být:

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme?
Zpracování získaných osobních údajů provádíme zejména na základě nezbytnosti pro účely plnění smlouvy, tedy abychom mohli naplnit naše povinnosti a závazky jako provozovatel MFIX, tedy za účelem plnění smlouvy, k jejímuž uzavření dochází mezi subjektem údajů a společností Mark2 Corporation MFIX a.s. odesláním registračního formuláře uživatele nebo poskytovatele služeb MFIX. Bez poskytnutí uvedených údajů nemůžeme pokračovat ve Vaší registraci.

Dále můžeme některé údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu zejména pro zajištění zabezpečení systému a Vašich údajů, technické správy a optimalizace chodu aplikace MFIX, abyste jí mohli užívat bez zádrhelů, a pro poskytování relevantních obchodních sdělení a pro zkvalitnění služeb poskytovaných prostřednictvím MFIX.

Ke zpracování osobních údajů přistupujeme také za účelem plnění našich zákonných povinností, např. v případě povinnosti uchovávaní účetních dokladů.

Z výše uvedených důvodů můžeme zpracovávat osobní údaje bez Vašeho souhlasu, v jiných případech vždy pouze na základě Vašeho svobodného, konkrétního, jednoznačného a informovaného souhlasu.

Zpracování za účelem plnění smlouvy je prováděno zejména jako vedení elektronického profilu uživatele aplikace MFIX nebo poskytovatele služeb v aplikaci MFIX a vedení databáze všech registrovaných osob pro zajištění jejího fungování, tedy zejména jako umožnění tvoření profilů, poptávek a nabídek služeb, propojení uživatelů a poskytovatelů služeb MFIX a zasílání informačních emailů.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
Délka uložení osobních údajů generovaných při využívání aplikace MFIX je určována jednotlivými účely jejich zpracování, jedná se však vždy pouze o dobu nezbytně nutnou.

Při registraci v aplikaci MFIX jsou osobní údaje zpracovávány nejméně po dobu Vaší registrace a poté po dobu nezbytně nutnou s ohledem na naše zákonné povinnosti nebo oprávněné zájmy (např. po dobu tří let z důvodu promlčení případných nároků).

Komu a proč předáváme osobních údaje?
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani dalším příjemcům, vyjma našich externích zpracovatelů, které používáme pro zajištění zabezpečení systému, technické správy a chodu naší aplikace MFIX a on-line reklamy. I tyto zpracovatele zavazujeme, aby dodržovali veškerá pravidla zpracování osobních údajů a zachovávali mlčenlivost.

K předání Vašich osobních údajů další třetí osobě dojde dále v případě propojení uživatele a poskytovatele pro realizaci objednávky na základě Vašeho zájmu. V takovém případě jsou propojenému poskytovateli či uživateli poskytnuty identifikační kontaktní údaje druhé strany objednávky.

Jak zabezpečujeme osobní údaje?
Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali základní zásady dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom zajistili, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, které při své práci zjistí. Aplikace využívá zabezpečenou komunikaci (protokol HTTPS).

Zpracování osobních údajů v rámci provozu aplikace
Pro účely využívání aplikace MFIX potřebujeme mít zpřístupněn přístup k určitým funkcím a sensorům Vašeho mobilního zařízení. Zejména se jedná o následující údaje:

Údaje o poloze
V případě, že nám prostřednictvím dialogového okna „Oprávnění povolit“ k tomu udělíte souhlas, budeme na základě dat z GPS a provozovatele mobilní sítě zpracovávat polohu Vašeho mobilního zařízení. Toto zpracování bude probíhat výlučně pro účely nalezení a zobrazení nejbližších poskytovatelů nebo pro zobrazení lokace nabídek.

Fotografie / Média / Soubory ve vašem mobilním zařízení / obsah USB a Fotoaparát (oprávnění číst, měnit, mazat)
Přístup k fotoaparátu a médiím potřebujeme pro umožnění nahrání vysvětlujících či konkretizujících fotografií a jiných médií k Vaší objednávce, pokud se tímto způsobem rozhodnete nabídku upřesnit či konkretizovat.

Údaje o připojení WLAN

MFIX využívá WLAN připojení vašeho mobilního zařízení, aby mohla vytvořit spojení k síti Internet.

Další funkce a sensory vašeho mobilního zařízení
Díky přístupu k dalším funkcím a sensorům Vašeho mobilního zařízení bude naše aplikace schopna zpracovat zejména údaje stažené ze sítě Internet a zprávy o chybném fungování aplikace. Dále tím bude umožněno, spuštění MFIX při spuštění mobilního zařízení a bude blokován přechod mobilního zařízení do klidového režimu.


Vaše práva jako subjektu údajů
Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které jsou námi, jako správcem, zpracovávány, máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. V některých případech můžete také od nás žádat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci nebo máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí bez činnosti člověka.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedené e-mailové adrese nebo písemně na naší kontaktní adrese správce.

V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Použití Cookies
Naše aplikace MFIX může používat soubory Cookies, jež jsou malé textové soubory, které některé webové stránky a aplikace ukládají na vašem počítači, resp. mobilním zařízení. Účelem umístění souborů cookies na naší aplikaci MFIX je vylepšit možnosti využívání naší aplikace MFIX, zvýšení uživatelského komfortu a efektivnosti, tedy ve výsledku Vám poskytnout optimální možnost užívání naší aplikace MFIX. Obsah souboru cookies je omezen na identifikační číslo; Osobní údaje jako Vaše jméno, adresa IP apod. nebudou jeho prostřednictvím ukládány.

Užívání naší aplikace MFIX je možné i bez souborů cookies jejich zakázáním prostřednictvím Vašeho prohlížeče, resp. mobilního zařízení, omezením cookies jen na určité webové stránky, resp. aplikace, nebo prostřednictvím upozorňování na odesílání souboru cookies. Soubory cookies je možné také z Vašeho počítače či jiného koncového zařízení vymazat. Při omezení využívání cookies naší aplikací MFIX je však nutné očekávat omezenou prezentaci stránky a omezení pokynů pro uživatele.

Google Analytics
Naše stránky používají také služby Google Analytics, které však rovněž přímo nepoužívají vaše osobní údaje. Více informací ohledně této služby a možnosti nastavení najdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631